Lukion arviointi

ARVIOINTI LUKIOSSA

ARVIOINTI

Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä opinnoista hyväksytysti. Tämä 2/3 lasketaan niistä pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista, jotka opiskelija on suorittanut.

 

 Oppiaineeseen läheisesti liittyviä paikallisia valinnaisia opintoja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavina korottavina osina kokonaisarvosanaa määritettäessä. Jos paikallisen opintojakson (esim. useat kertausmoduulit) arvosana on 4, moduulia ei lasketa opiskelijan oppimäärään eli 150 opintopisteen kertymään.

 

Ylioppilastodistuksen saamiseksi syksyllä valmistuvan on suoritettava kurssit viimeistään lokakuun loppuun mennessä, keväällä valmistuvan huhtikuun loppuun mennessä.

 

Itsearviointi

Itsearviointi tukee opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja ohjaa häntä löytämään itselleen parhaiten sopivat työskentelymenetelmät. Itsearviointi yhdessä edistymisen seurannan kanssa auttaa opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Opintojen arviointi

Opiskelijan arviointi on tarkoitettu opiskelijalle ja hänen huoltajilleen palautteeksi opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnin tarkoituksena on myös kannustaa ja ohjata opiskelijaa. Kurssisuorituksia arvioidaan numeroin ja suoritusmerkinnöin.

 

Kurssien arvioinnissa käytettävät merkinnät:

-          Numeroarvostelu 4-10 (pakolliset ja valinnaiset moduulit, osa paikallisista valinnaisista moduuleista)

-          S: hyväksytysti suoritettu paikallinen valinnainen moduuli

-          O: osallistunut (mahdollisuus täydentää suoritusta seuraavan jakson loppuun mennessä)

-          K: keskeyttänyt (liikaa poissaoloja tai opiskelija ilmoittaa keskeyttävänsä moduulin)

 

 

Merkinnät O (osallistunut) ja K (keskeyttänyt)

Merkintä O annetaan, jos et ole jakson aikana suorittanut kaikkia opintojen edellyttämiä tehtäviä tai osioita, esim. suullista esitelmää, tutkielmaa tai loppukoetta.

K-merkinnän saat, jos aloitat opinnot, mutta keskeytät ne tai sinulle tulee liikaa poissaoloja.

K-merkinnän saat myös, jos et täydennä O -merkintääsi seuraavan jakson loppuun mennessä.

 

Etenemiseste - et välttämättä pääsekään jatkamaan opintoja eteenpäin

 

Jos oppiaineen iarvosanoissa on liikaa hylättyjä (yli kolmasosa valitsemastasi oppimäärästä), aineenopettaja ohjaa sinua tekemään hylättyjä opintoja uudelleen. Et siis välttämättä pääse osallistumaan seuraavaan moduuliin, koska et pysty omaksumaan uusia asioita, jos edellisissä on ratkaisevia puutteita. Opintoja voit suorittaa uudelleen esim. aikuislukiossa, mikä pidentää koulupäiviäsi. Tee siis kaikkesi, että pääset opinnoista läpi kerralla tai viimeistään uusinnassa.

 

Uusinta- ja korotuskuulustelut

 

Hylätyn arvosanan uusiminen

 

-Yksi uusintamahdollisuus hylättyä moduulia kohden

- Ilmoittaudu wilman kautta kohdassa Tentit yhteen uusintakokeeseen/päivä.

- Tarvittaessa voit suorittaa toisen hylätyn kokeen toisella uusintakerralla

- Uusintakoepäivät löytyvät opiskelijakalenterista ja wilman tiedotteista.

 

Uusintaan ilmoittautuminen on sitova. Jos ilmoittaudut uusintaan ja jätät osallistumatta ilman pätevää syytä (lääkärin tai terveydenhoitajan todistus), menetät tämän kokeen uusintakerran. Uusintaan on valmistauduttava huolellisesti. Valmistautumalla hyvin vältät sen mahdollisuuden, että joutuisit suorittamaan opinnot seuraavana vuonna kokonaan uudelleen (n. 30 tuntia). Et ehkä mahtuisi seuraavan vuoden ryhmään ja ainakin se olisi jonkin toisen moduulin  kanssa päällekkäin.

 

Hyväksytyn arvosanan korottaminen

 

- Elokuussa ja tammikuussa järjestetään hyväksytyn arvosanan korotuskoe, ilmoittaudu viikkoa aiemmin.

- Moduulin voi käydä uudelleen, jos ryhmään mahtuu.

 

Päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostuminen:

- Oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten arvosanojen keskiarvo pohjana

- opettaja voi ottaa huomioon menestyksen paikallisissa opinnoissa sekä ylioppilaskirjoituksissa

- lopullisen päätöksen tekevät opiskelijaa opettaneet opettajat yhdessä rehtorin kanssa

- oppiaineen koko oppimäärää voi yrittää korottaa osallistumalla erilliseen kuulusteluun eli tenttiin.

 

Erilliset kuulustelut järjestetään pääsääntöisesti ennen syksyn tai kevään ylioppilaskirjoituksia. Kuulustelut ovat suullisia, mutta niissä saattaa olla myös kirjallisia osioita. Ryhmänohjaaja antaa ohjeet kuulusteluun ilmoittautumisesta. Kuulusteluun ilmoittautuminen on sitova.

 

Numeroarviointi suoritusmerkinnäksi päättövuonna

Opiskelija voi halutessaan saada numeroarvioinnin muutettua suoritusmerkinnäksi seuraavissa oppiaineissa:

- liikunta (jos vain kaksi pakollista moduulia tehtynä)

- ne oppiaineet, joissa opiskelija suorittaa vain ainoan pakollisen moduulin, kun se on suoritettu hyväksytysti ( Ps, Ke, Fy, Te, Ge, Mu/Ku). Ennen vuotta 2016 aloittaneilla maantieteen tilalla on filosofia.

- valinnaiset vieraat kielet, jos suoritat korkeintaan kaksi moduulia.

 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.