Kolmiportainen tuki

Oppimisen tuki ja ohjaus perusopetuksessa

Oppilaan tuki on kolmiportainen. Jokainen peruskoulun oppilas on oikeutettu yleiseen tukeen. Yleisellä tuella tarkoitetaan mm vaihtelevia työskentelytapoja, opetuksen mahdollista eriyttämistä, tukiopetusta, avustajan hyödyntämistä tai lyhytaikaista laaja-alaista erityisopetusta. Mikäli laaja-alaisen erityisopetuksen tuen tarve jatkuu pidempään, oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin.

Tehostetun tuen tarve arvioidaan moniammatillisesti laaja-alaisen erityisopettajan, luokanvalvojan, aineenopettajan, huoltajan ja oppilaan itsensä laatiman pedagogisen arvion perusteella. Mikäli tehostettu tuki aloitetaan, oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Rehtori tekee lopullisen päätöksen tehostetusta tuesta.

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, voidaan oppilaalle hakea erityisen tuen päätöstä. Päätöksen erityisestä tuesta tekee rehtori koulun tekemän pedagogisen selvityksen ja muiden asiantuntijalausuntojen ja huoltajan näkemyksen perusteella ja se on valituskelpoinen hallintopäätös. Erityisen tuen päätöksen saanut oppilas opiskelee joko integroituna yleisopetuksen ryhmässä tai erityisluokalla ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opetusjärjestelyjä koskeva suunnitelma. Tämä HOJKS tarkistetaan vuosittain.

Apollon Yhteiskoulussa toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja kaksi erityisluokkaa.