Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto


Oppilas- ja opiskelijahuolto koulussa 

Opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus saada maksutta opiskeluhuollon palveluita. Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti myös ilman huoltajan suostumusta. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuoltolaki (1.8.2014)  kokoaa yhteen hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä ja salassapitoa koskevat säännökset.Painopistettä on siirretty enemmän yhteisölliseen ja ongelmia ehkäisevään työhön. Keskeisinä näkökulmina uudessa laissa ovat ennaltaehkäisevä yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä yksilökohtainen opiskeluhuolto. Opiskeluhuoltoa ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Kodin ja koulun yhteistyö on hyvinvoivan opiskeluyhteisön keskiössä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta ja vuorovaikutusta. Sen välityksellä lisätään myös opiskelijoiden osallisuutta sekä kehitetään opiskeluympäristöä. Jokainen opiskelija, huoltaja ja koulun henkilöstöön kuuluva on tervetullut kokoontumisiin, jotka pääsääntöisesti ovat kuukauden ensimmäisenä tiistaiaamuna.

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto pitää sisällään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan, opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan ja opiskelijan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti. 

Yksittäisen oppilaan ja opiskelijan asian käsittelemiseksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan tai opiskelijan suostumukseen. Mikäli oppilaalla tai opiskelijalla ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, suostumuksen voi antaa myös huoltaja.

Tämän lain hengessä on hyvä jatkaa kouluissa tehtävää arvokasta hyvinvointityötä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on luettavissa kokonaisuudessaan: http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287