Lukion arviointi

Arviointi

Lukion oppimäärän suorittaminen

Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti. Tämä 2/3 lasketaan niistä pakollisista ja valta-kunnallisista syventävistä kursseista, jotka opiskelija on valinnut. Oppiaineeseen läheisesti liittyviä koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavina korottavina osina kokonaisarvosanaa määritettäessä. Jos koulukohtaisen kurssin arvosana on 4, kurssia ei lasketa opiskelijan oppimäärään eli 75 kurssin kertymään.

Opiskelijan opiskelemia                                               joista voi olla hylättyjä kurssi-

pakollisia ja                                                                    arvosanoja enintään

valtakunnallisia syventäviä kursseja,

1–2 kurssia                                                                    0

3–5 kurssia                                                                    1

6–8 kurssia                                                                    2

9 kurssia tai enemmän                                                  3

 

Ylioppilastodistuksen saamiseksi syksyllä valmistuvan on saatava lukion oppimäärä valmiiksi viimeistään lokakuun loppuun mennessä, keväällä valmistuvan huhtikuun loppuun mennessä.

Kurssien arviointi

Opiskelijan arviointi on tarkoitettu opiskelijalle ja hänen huoltajilleen palautteeksi opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnin tarkoituksena on myös kannustaa ja ohjata opiskelijaa sekä kehittää opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Kurssisuorituksia arvioidaan numeroin ja suoritusmerkinnöin.

Kurssien arvioinnissa käytettävät merkinnät:

-        numeroarvostelu 4-10 (pakolliset ja syventävät kurssit)

-        S: hyväksytysti suoritettu soveltava kurssi

-        H: hylätty suoritus soveltavasta kurssista, vastaa arvosanaa 4.

-        O: osallistunut (mahdollisuus täydentää kurssisuoritusta seuraavan jakson uusintaan mennessä)

-        K: keskeyttänyt (mikäli opiskelija haluaa myöhemmin suorittaa kurssin, kurssi on aloitettava alusta)

Sekä numeroarvosanan että suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on, että kaikki kurssiin kuuluvat osasuoritukset on tehty.

 

Merkinnät O (osallistunut) ja K (keskeytynyt)

Merkintä O annetaan opiskelijalle, joka ei ole kurssin aikana suorittanut kaikkia kurssin edellyttämiä tehtäviä tai osioita, esim. suullista esitelmää, tutkielmaa, kotiainetta tai loppukoetta.

Jos O -merkinnän syynä on pelkästään suorittamaton loppukoe, kurssin opettaja muuttaa O -merkinnän arvosanaksi kyseisen jakson uusintakokeen jälkeen. Jos koe hylätään tai opiskelija jättää osallistumatta siihen ilman pätevää syytä, arvosanaksi merkitään 4.

Opiskelijan on täydennettävä O -merkintä seuraavan jakson uusintakokeeseen mennessä. Täydentämättä jäänyt osallistumismerkintä muuttuu merkinnäksi K (keskeytynyt), jota ei voi enää täydentää vaan kurssi on käytävä uudelleen.

 

Hylätyn kurssikokeen uusiminen

- yksi uusintamahdollisuus sen jakson uusinnassa, jossa kurssi on pidetty

- ilmoittaudu sähköisen lomakkeen avulla sekä lähetä wilma-viesti kurssin opettajalle
- uusintakoepäivät löytyvät tämän opinto-oppaanalusta ja koulun nettisivulta
Jos saat hylätyn arvosanan kurssista, josta ei ole koetta, sinun on osallistuttava kurssiin uudelleen hyväksytyn arvosanan saamiseksi.

Jos samassa jaksossa on kaksi hylättyä kurssia, 3. – 4. vuoden opiskelijat suorittavat ne samalla kertaaTästä poiketaan siinä tapauksessa, että opiskelija on ainakin toisesta kokeesta ollut poissa sairauden takia, mistä on asianmukaisesti ilmoitettu.Näiden kokeiden suorittamiselle ilmoitetaan uusi ajankohta.

Uusintaan on valmistauduttava huolellisesti. Käyttäessäsi muutaman tunnin valmistautumiseen vältät sen mahdollisuuden, että joutuisit suorittamaan kurssin seuraavana vuonna kokonaan uudelleen (n. 30 tuntia). Välttämättä et edes mahtuisi seuraavan vuoden ryhmään ja joka tapauksessa se olisi jonkin muun kurssin kanssa päällekkäin.

Et välttämättä pääsekään seuraavalle kurssille

Jos oppiaineen kurssiarvosanoissa on liikaa hylättyjä (yli kolmasosa valitsemastasi oppimäärästä), aineenopettaja ohjaa sinua tekemään hylättyjä kursseja uudelleen. Tämä on välttämätöntä, koska sinulla ei ole valmiuksia omaksua seuraavia asioita, jos edellisissä on ratkaisevia puutteita. Kurssin voit suorittaa uudelleen esim. aikuislukiossa. Tämä kuitenkin on vaivalloisempi vaihtoehto lisätöineen, jotka ajoittuvat varsinaisen opiskelupäiväsi jälkeen. Tee siis kaikkesi, että pääset kursseista läpi kerralla tai viimeistään uusinnassa.

 

Klinikkaopetus ennen uusintaa (LOPS 2016 mukaan opiskelevat)

Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat suorittavat uusintakerralla yhden kokeen, mahdollinen toinen uusintakerta ilmoitetaan erikseen. He myös osallistuvat ennen uusintakoetta sen kurssin klinikkaan, jonka uusintaan ovat ilmoittautuneet. Opettaja määrittelee klinikasta annettavan hyödyn: Koetehtävinä voi olla klinikalla käytyjä tehtäviä tai klinikkaopetuksesta voi saada suoranaista pistehyvitystä kokeessa. Joka tapauksessa lisäopetus on avuksi uusintaan osallistuvalle.  

 

Hyväksytyn kurssiarvosanan korottaminen

- elokuussa ja tammikuussa järjestetään hyväksytyn arvosanan korotuskoe, ilmoittaudu viikkoa aiemmin
- kurssin voi käydä uudelleen, jos ryhmään mahtuu

 

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Kurssin suorittaminen itsenäisesti tulee kyseeseen, jos kurssit ovat samanaikaisesti kurssitarjottimessa eikä kumpaakaan ole mahdollista suorittaa myöhemmin. Tämä koskee erityisesti kolmannen vuoden opiskelijoita. Myös verkkokursseja yksityiskoulujen verkkolukiosta suoritetaan itsenäisesti.

Muita syitä itsenäiseen suoritukseen voivat olla pitkäaikainen sairaus tai koulun vaihdon yhteydessä puuttumaan jääneet kurssit. Itsenäisestä suorituksesta on saatava hyväksytty arvosana, jotta se voidaan katsoa suoritetuksi. Hylättyjä kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti, jos ne on mahdollisuus suorittaa osallistumalla kurssille.

Ennen itsenäistä suoritusta
- varmista kurssin opettajalta, että itsenäinen suoritus on mahdollinen
- tee kurssin opettajan kanssa sopimus, jossa on suorituksen sisältö ja aikataulu
- käy keskustelemassa rehtorin kanssa

Muussa oppilaitoksessa suoritetut kurssit

Muussa oppilaitoksessa suoritettu kurssi voidaan hyväksyä, jos opiskelija on saanut siitä hyväksytyn numeroarvosanan tai suoritusmerkinnän. Jos esim. aikuislukiosta suoritusmerkinnän (S) saanut opiskelija haluaa kurssista arvosanan, hänen on pyydettävä se aikuislukiosta, muutoin suoritusmerkinnän vastine numeroarvosanana on 5. Kurssin korvaavuudesta päättää rehtori yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa.

Jos suoritat kesälukiossa 1. vuoden kertauskurssin hyväksytysti, voit muuttaa saman oppiaineen yhden ensimmäiseltä vuodelta saadun hylätyn arvosanan numeroksi 5. Kesälukion abikurssin hyväksytyllä suorituksella voit muuttaa minkä tahansa samassa aineessa saamasi hylätyn arvosanan numeroksi 5. Puuttuvaa kurssia ei voi korvata kesälukion kertauskurssisuorituksella.

 

Päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostuminen:
- oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien arvosanojen keskiarvo pohjana
- opettaja voi ottaa huomioon menestyksen soveltavissa kursseissa sekä ylioppilaskirjoituksissa
- lopullisen päätöksen tekevät opiskelijaa opettaneet opettajat yhdessä rehtorin kanssa

- oppiaineen koko oppimäärää voi yrittää korottaa osallistumalla erilliseen kuulusteluun eli tenttiin

 

Erilliset kuulustelut järjestetään pääsääntöisesti ennen syksyn tai kevään ylioppilaskirjoituksia. Kuulustelut ovat suullisia ja niissä saattaa olla myös kirjallisia osioita. Ryhmänohjaaja antaa ohjeet kuulusteluun ilmoittautumisesta. Kuulusteluun ilmoittautuminen on sitova.

Numeroarviointi suoritusmerkinnäksi päättövuonna

Opiskelija voi halutessaan saada numeroarvioinnin muutettua suoritusmerkinnäksi seuraavissa oppiaineissa:

- liikunta

- ne oppiaineet, joissa opiskelija suorittaa vain ainoan pakollisen kurssin, kun kurssi on suoritettu hyväksytysti ( Ps, Ke, Fy, Te, Mu/Ku). Vuonna 2016 ja sen jälkeen aloittaneilla tähän kuuluu myös maantiede, vuonna 2015 ja aiemmin aloittaneilla filosofia.

-valinnaiset vieraat kielet, jos opiskelija suorittaa korkeintaan kaksi kurssia

Jos opiskelija lopettaa valinnaisen vieraan kielen opiskelun kahden kurssin jälkeen, hänen tulee keskustella opettajan kanssa oppiaineen arviointitavasta.

Soveltavista kursseista ei anneta arvosanaa vaan suoritusmerkintä. Pyydettäessä numeroarvioinnin saa tietotekniikasta, jos on suorittanut kaikki kolme kurssia.