Lukion arviointi

Arviointi

Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti. Tämä 2/3 lasketaan niistä pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista, jotka opiskelija on valinnut. Oppiaineeseen läheisesti liittyviä paikallisia syventäviä ja soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavina korottavina osina kokonaisarvosanaa määritettäessä. Jos paikallisen kurssin (esim. useat kertauskurssit) arvosana on 4, kurssia ei lasketa opiskelijan oppimäärään eli 75 kurssin kertymään.

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään

 

1–2 kurssia                                                                     ei hylättyjä arvosanoja

3–5 kurssia                                                                     1 hylätty

6–8 kurssia                                                                     2 hylättyä

9 kurssia tai enemmän                                                   3 hylättyä

 

Ylioppilastodistuksen saamiseksi syksyllä valmistuvan on suoritettava kurssit viimeistään lokakuun loppuun mennessä, keväällä valmistuvan huhtikuun loppuun mennessä.

Itsearviointi

Itsearviointi tukee opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja ohjaa häntä löytämään itselleen parhaiten sopivat työskentelymenetelmät. Itsearviointi yhdessä edistymisen seurannan kanssa auttaa opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Kurssien arviointi

Opiskelijan arviointi on tarkoitettu opiskelijalle ja hänen huoltajilleen palautteeksi opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnin tarkoituksena on myös kannustaa ja ohjata opiskelijaa. Kurssisuorituksia arvioidaan numeroin ja suoritusmerkinnöin.

Kurssien arvioinnissa käytettävät merkinnät:

-          Numeroarvostelu 4-10 (pakolliset ja syventävät kurssit)

-          S: hyväksytysti suoritettu soveltava kurssi

-          H: hylätty suoritus soveltavasta kurssista, vastaa arvosanaa 4

-          O: osallistunut (mahdollisuus täydentää kurssisuoritusta seuraavan jakson loppuun mennessä)

-          K: keskeyttänyt (kurssia ei voi täydentää, vaan se on suoritettava uudelleen)

Sekä numeroarvosanan että suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on, että kaikki kurssiin kuuluvat osasuoritukset on tehty.

 

Merkinnät O (osallistunut) ja K (keskeyttänyt)

Merkintä O annetaan, jos et ole kurssin aikana suorittanut kaikkia kurssin edellyttämiä tehtäviä tai osioita, esim. suullista esitelmää, tutkielmaa tai loppukoetta.

K-merkinnän saat, jos aloitat kurssin, mutta keskeytät sen tai sinulle tulee liikaa poissaoloja.

K-merkinnän saat myös, jos et täydennä O -merkintääsi seuraavan jakson loppuun mennessä.

 

Etenemiseste - et välttämättä pääsekään seuraavalle kurssille

Jos oppiaineen kurssiarvosanoissa on liikaa hylättyjä (yli kolmasosa valitsemastasi oppimäärästä), aineenopettaja ohjaa sinua tekemään hylättyjä kursseja uudelleen. Et siis välttämättä pääse seuraavalle kurssille, koska et pysty omaksumaan uusia asioita, jos edellisissä on ratkaisevia puutteita. Kurssin voit suorittaa uudelleen esim. aikuislukiossa, mikä pidentää koulupäiviäsi. Tee siis kaikkesi, että pääset kursseista läpi kerralla tai viimeistään uusinnassa.

Uusinta- ja korotuskuulustelut

Hylätyn kurssiarvosanan uusiminen

Yksi uusintamahdollisuus sen jakson uusinnassa, jossa kurssi on pidetty.

- Ilmoittaudu sähköisen lomakkeen avulla yhteen uusintakokeeseen.
- Tarvittaessa järjestetään toinen uusintakerta, jossa voit suorittaa toisen hylätyn kokeen.
- Uusintakoepäivät löytyvät tämän tiedotteen alusta ja koulun nettisivulta.

Jos saat hylätyn arvosanan kurssista, josta ei ole koetta, sinun on osallistuttava kurssiin uudelleen hyväksytyn arvosanan saamiseksi.

Uusintaan on valmistauduttava huolellisesti. Valmistautumalla hyvin vältät sen mahdollisuuden, että joutuisit suorittamaan kurssin seuraavana vuonna kokonaan uudelleen (n. 30 tuntia). Et ehkä mahtuisi seuraavan vuoden kurssille ja ainakin se olisi jonkin toisen kurssin kanssa päällekkäin.

Hyväksytyn kurssiarvosanan korottaminen

- Elokuussa ja tammikuussa järjestetään hyväksytyn arvosanan korotuskoe, ilmoittaudu viikkoa aiemmin.

- Kurssin voi käydä uudelleen, jos ryhmään mahtuu.

Päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostuminen:

- Oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien arvosanojen keskiarvo pohjana

- opettaja voi ottaa huomioon menestyksen soveltavissa kursseissa sekä ylioppilaskirjoituksissa

- lopullisen päätöksen tekevät opiskelijaa opettaneet opettajat yhdessä rehtorin kanssa

- oppiaineen koko oppimäärää voi yrittää korottaa osallistumalla erilliseen kuulusteluun eli tenttiin.

 

Erilliset kuulustelut järjestetään pääsääntöisesti ennen syksyn tai kevään ylioppilaskirjoituksia. Kuulustelut ovat suullisia, mutta niissä saattaa olla myös kirjallisia osioita. Ryhmänohjaaja antaa ohjeet kuulusteluun ilmoittautumisesta. Kuulusteluun ilmoittautuminen on sitova.

Numeroarviointi suoritusmerkinnäksi päättövuonna

Opiskelija voi halutessaan saada numeroarvioinnin muutettua suoritusmerkinnäksi seuraavissa oppiaineissa:

- liikunta

- ne oppiaineet, joissa opiskelija suorittaa vain ainoan pakollisen kurssin, kun kurssi on suoritettu hyväksytysti ( Ps, Ke, Fy, Te, Ge, Mu/Ku). Ennen vuotta 2016 aloittaneilla maantieteen tilalla on filosofia.

- valinnaiset vieraat kielet, jos suoritat korkeintaan kaksi kurssia.

Soveltavista kursseista ei anneta arvosanaa vaan suoritusmerkintä. Pyydettäessä numeroarvioinnin saa tietotekniikasta, jos on suorittanut kaikki kolme kurssia.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.